Extracts from the KONTATTO corpus

 • d-d-it-d-d (it = Noun)
  • är håt hålt a an culo kåp gegän di cazzi [K003_S1]
  • wänn mir ragioneria gmåcht hobm [K008_S6]
  • iå de brauchn net riscaldamento wänn sou fiil lait sain [K013_S5]
  • tipo cascina wåasch no mit dår nonna unt ållä drain net? [K016_S2]
 • d-d-it-d-d (it = Discourse Marker)
  • unt in tog danoch hån i mir gedänkt cavolo iaz hån i schun a gånzä wochä wo i net di regl kriag [K017_S2]
  • sait a monat figo mainä årbet gfållt mir [K013_S2]
  • unt dånn såg si dai dånn wänn mår geen dånn geemår xxx [K016_S2]
  • ecco bis zan säm bom zäm blaibsch schtian [K037_S1]
 • d-d-it-d-d (it = Adjective)
  • obår gånz an italienisch # na na gånz a terron nåmän håt år [K013_S5]
  • fillaicht håt år si # isch år schtuff fån dår fån dår tochtår [K016_S1]
  • wail är gsåg håt är isch incasinato wail di tochtår iaz widår zuhausä isch [K016_S2]
  • wänn ‘s änkrä kindår amål in dei # bilingui schualn schualn # in zwåaschprochigä schualn schikkts [K034_S3]